Myślisz o dofinansowaniu dla swojego biznesu?

 

ZNAJDŹ NABÓR!

Działanie 3. 7 „Wzrost konkurencyjności MŚP  ” RPO woj. lubelskiego


  • 773
  • 27 czerwca 2016

Termin naboru: 30 czerwca 2016 r. – 8 września 2016r.

Podstawowe informacje o konkursie:
Głównym celem Działania jest przełamanie barier związanych z dostępem do finansowania, know – how, a także pobudzenie działań tworzących wspólny łańcuch wartości przedsiębiorstwa. Dzięki wsparciu inwestycyjnemu nastąpi zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Wzrost innowacji zostanie zapewniony m.in. poprzez wsparcie inwestycyjne przeznaczone na realizację wyników prac badawczych.
Poziom dofinansowania 70%
Wnioskodawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania środków finansowych na realizację projektu na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

 Projekt wpisuje się w Inteligentną Specjalizację
 Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł.
 Maksymalna wartość projektu: 10 000 000,00 zł
 Minimalna wartość dofinansowania: 30 000,00 zł
 Maksymalna wartość dofinansowania: 2 000 000,00zł
 Alokacja ok. 281 mln zł
O dofinansowanie mogą się ubiegać tylko mikro i małe przedsiębiorstwa.
Wydatki kwalifikowalne:
(N) Nieruchomości
Zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej, gruntowej niezabudowanej.
(B) Materiały i roboty budowlane
Niezbędne do prawidłowej realizacji projektu.
(Ś) Środki trwałe nowe i używane
Wydatkiem kwalifikowanym jest zakup środka trwałego bezpośrednio powiązanego z przedmiotem projektu tj. maszyny, urządzenia i inne rzeczy oraz ulepszenia w obcych środkach trwałych.
(WNiP) Wartości niematerialne i prawne
zakup licencji i oprogramowania, WNiP muszą podlegać amortyzacji.
(W)Wkład niepieniężny:
Wkład niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu własnego wnioskodawcy, wniesiony na rzecz projektu może stanowić wydatek kwalifikowany w ramach projektu. Wkład niepieniężny jest kwalifikowany, gdy:
a) wnoszony jest ze składników majątku wnioskodawcy i wykorzystywany będzie na rzecz projektu,
b) dotyczy wniesienia (wykorzystania na rzecz projektu): nieruchomości, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
c) jego wartość nie przekracza wartości rynkowej i została należycie potwierdzona fakturami lub innymi dowodami księgowymi
(Ch)Usługi w chmurze obliczeniowej:
W ramach kategorii kwalifikowany jest zakup usług przetwarzania w następujących modelach chmury obliczeniowej:
 Paas (Platform as a Service z ang. „platforma jako usługa”) usługa sprzedaży gotowego, często dostosowanego do potrzeb użytkownika, kompletu aplikacji. Nie wiąże się z koniecznością zakupu sprzętu ani instalacją oprogramowania.
 Saas (Software as a Service z ang. „oprogramowanie jako usługa”) usługa, w której wnioskodawca otrzymuje konkretne, potrzebne mu funkcjonalności i oprogramowanie.
 CaaS (Communications as a Service z ang. „komunikacja jako usługa”), w przypadku gdy usługodawca zapewnia platformę pod telekomunikacyjne środowisko pracy.
 IpaaS (Integration Platform as a Service z ang. „platforma integracyjna jako usługa”), model w którym funkcjonuje platforma zapewniająca integrację pomiędzy różnymi usługami w chmurze.
Obowiązujące limity:
do 10% na nieruchomości
do 50% na materiały I roboty budowlane
Kryteria wyboru projektów:
KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE:
 Termin i okres (zasada n+3) – Realizacja projektu nie może trwać dłużej niż okres n+3, gdzie n rozumiane jest jako rok, w którym została podpisana umowa o dofinansowanie,
 Zgodność projektu z celami Działania,
 Kwalifikowalność geograficzna projektu,
 Poprawność założeń, w tym dotyczących przychodów i kosztów, przyjętych do analizy finansowo-ekonomicznej,
 Projekt jest zgodny z regulacjami dotyczącymi inwestycji początkowej,
 Innowacyjność, regionalne inteligentne specjalizacje, wdrożenie wyników prac B+R (jeśli dotyczy),

Inteligentne Specjalizacje:
1) Biogospodarka
2) Medycyna I zdrowie
3) Energetyka niskoemisyjna
4) Informatyka I automatyka