Myślisz o dofinansowaniu dla swojego biznesu?

 

ZNAJDŹ NABÓR!

Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP Innowacje ” RPO woj. śląskiego 


  • 1724
  • 17 października 2016

Termin naboru: listopad 2016 r. – grudzień 2016r.

Podstawowe informacje o konkursie:
Innowacje w MŚP Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cele szczegółowe działania 3.2 „Innowacje w MŚP” realizowanego w ramach III Osi Priorytetowej „Konkurencyjność MŚP”. Wnioskodawcy mogą składać wnioski o wsparcie w ramach typu projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych”.
Dofinansowanie może zostać przyznane tym projektom, które mają na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali regionu (Województwa Śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Dokumentem potwierdzającym, że planowana przez Wnioskodawcę inwestycja spełnia powyższe warunki jest opinia o innowacyjności projektu (dostarczenie takiej opinii jest konieczne na etapie wnioskowania), natomiast dokumentem potwierdzającym poprawną realizację projektu zgodnie z opinią o innowacyjności jest opinia o wdrożeniu (stanowiąca integralną część opinii o innowacyjności dostarczana na etapie rozliczenia projektu).
Poziom dofinansowania:
Pomoc publiczna:
a) mikro i małe: 45%
b) średnie: 35%
Pomoc de minimis:
a) mikro, małe, średnie: 50%

-Minimalna wartość kk (kosztów kwalifikowanych): 100 000,00 zł.
-Maksymalna wartość kk: 2 000 000,00 zł
-Maksymalna wartość projektu 10 000 000,00zł
Wydatki kwalifikowalne:
Koszty w ramach pomocy publicznej:
(ŚW) Środki trwałe
koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego w ewidencji środków trwałych (WNiP) Wartości niematerialne i prawne
zakup licencji i oprogramowania (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że
koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej/wytworzonej WNiP w ewidencji środków trwałych/WNiP
Koszty w ramach pomocy de minimis:
(D)Doradztwo:
zakup usług doradczych związanych z zastosowaniem i wykorzystaniem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze niezbędne do wdrożenia zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze dotyczące opracowania dokumentacji źródłowej/ konstrukcyjnej nowego systemu, usługi doradcze związane z planowanym wprowadzeniem produktów.
(Sz)Szkolenia:
szkolenia pracowników korzystających z produktu projektu, szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie projektu, szkolenia dla użytkowników oprogramowania i sprzętu
(P) Promocja
muszą w całości dotyczyć efektu realizacji projektu (publikacje w mediach, reklamy out-door, koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej bezpośrednio od organizatora imprezy targowej);
Obowiązujące limity:
do 5% na usługi doradcze
do 5% na szkolenia
do 10% na promocję