Myślisz o dofinansowaniu dla swojego biznesu?

 

ZNAJDŹ NABÓR!

Działanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii ” RPO woj. wielkopolskiego


Termin naboru: 30.06.2017 – 31-08-2017

Podstawowe informacje o konkursie:
Działanie polega na wsparciu budowy, przebudowy, rozbudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł.
Wsparcie kierowane jest do:
-JST i ich związków,
– jednostek zależnych od JST,
– państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych,
– przedsiębiorców,
– spółdzielni mieszkaniowych,
– organizacji pozarządowych
– szkół wyższych,
– podmiotów prawnych kościołów i związków wyznaniowych,
– uczestników PPP
Poziom dofinansowania:

Maksymalna intensywność pomocy na projektu inwestycyjne w zakresie OZE:

– w ramach pomocy publicznej przeznaczonej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych: do 85%
(mikro, małe: 80%. średnie: 70%, duże 60%)
– w ramach pomocy de minimis: 85%

  •  Minimalna moc instalowanych jednostek: 0,5MWe
  •  Maksymalna moc instalowanych jednostek:

> dla energii wodnej (do 5 MWe),
> dla energii wiatru (do 5 MWe),
> dla energii słonecznej (do 2 MWe/MWth),
> dla energii geotermalnej (do 2 MWth),
> dla energii z biogazu (do 1 MWe),
> dla energii z biomasy (do 5 MWth/MWe)
W ramach pomocy publicznej przeznaczonej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych REALNY poziom dofinansowania uzależniony jest od określenia inwestycji referencyjnej dla danej inwestycji.
Koszty kwalifikowane:
a) koszty budowy, rozbudowy oraz przebudowy instalacji służących do wytwarzania energii wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej
b) przygotowanie terenu pod budowę (w tym prace rozbiórkowe),
c) koszty nadzorów nad realizacją inwestycji (np. inspektorzy nadzoru, zespół inżyniera kontraktu)