Myślisz o dofinansowaniu dla swojego biznesu?

 

ZNAJDŹ NABÓR!

Działanie 1.6.2 „Dotacje dla innowacyjnych MŚP ” RPO woj. kujawsko-pomorskiego


  • 712
  • 17 września 2016

Termin naboru wniosku preselekcyjnego:
19 września 2016 r. – 30 września 2016r.
Podstawowe informacje o konkursie:
Dotacje dla innowacyjnych MŚP polega na wsparciu następujących typów projektów:
1) Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) produktów.
2) Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych.
3) Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego.
Nabór podzielony został na dwa etapy – etap preselekcyjny w terminie 19-30 września 2016r. w wyniku którego projekty wybrane do dalszego etapu będą musiały złożyć właściwy wniosek o dofinansowanie w terminie wskazanym na etapie późniejszym.
Poziom dofinansowania:
Pomoc publiczna:
a) mikro i małe: 55%
b) średnie: 45%
Pomoc de minimis i rozporządzenie na innowacje:
a) mikro, małe, średnie: 50%

Preferencja: projekt wpisuje się w Inteligentną Specjalizację

SCHEMATY PROJEKTÓW:
– Schemat I: maksymalna wartość kk (kosztów kwalifikowanych): 1 000 000,00 zł
– Schemat II: minimalna wartość kk: 1 000 000,00 zł

Alokacja: Schemat I: 44 261 000,00 zł; Schemat II: 88 522 000,00
Wydatki kwalifikowalne:
Koszty bezpośrednie:
(ŚW) Środki trwałe
koszty zakupu, wytworzenia, instalacji środków trwałych.
(G) Grunty
W ramach kosztów kwalifikowanych można zaadoptować posiadany budynek oraz wybudować nieruchomość (nie ma możliwości zakupu nieruchomości zabudowanej, jak i niezabudowanej).
(WNiP) Wartości niematerialne i prawne
zakup licencji i oprogramowania.
Obowiązujące limity:
Koszty pośrednie (pomoc de minimis):
a) koszty koordynatora/menadżera/kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem (wynagrodzenie, delegacje),
b) koszty zarządu w wysokości zależnej od zaangażowania czasowego w realizację projektu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik jednostki),
c) koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna,
sekretariat, kancelaria, obsługa prawna),
d) koszty obsługi księgowej,
e) koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne)
f) koszty prowadzenia rachunku bankowego,
g) promocja projektu,
h) amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby personelu,
i) opłaty administracyjne,
j) koszty usług pocztowych,
k) koszty materiałów biurowych, kserokopii, ochrony, polis ubezpieczeniowych, sprzątania,
l) koszty należytego zabezpieczenie umowy.
KOSZTY POŚREDNIE:
Schemat I: do 10%
Schemat II max. 5 mln: do 8%
Projekty powyżej 5 mln: do 5%
INTELIGENTNE SPECJALIZACJE:
 Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania,
 Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna,
 Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa,
 Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych,
 Przetwarzanie informacji, multimedia programowanie, usługi ICT,
 Biointeligentna specjalizacja – potencjał naturalny, środowisko, energetyka,
 Transport, logistyka, handel – szlaki wodne i lądowe,
 Dziedzictwo kulturowe, sztuka przemysły kreatywne