Myślisz o dofinansowaniu dla swojego biznesu?

 

ZNAJDŹ NABÓR!

Działanie 1. 3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Wdrażanie innowacji przez MŚP Program Operacyjny Polska Wschodnia


Termin naboru: 01 czerwiec – 31 lipiec 2017

 

Podstawowe informacje o konkursie:
W ramach Działania 1.3.1 możliwości dofinansowania podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów (wyrobów lub usług) poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.
Wnioskodawca muso należeć do Powiązania Kooperacyjnego, które spełnia następujące warunki:
– do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców,
– przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach,

-w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie, z co najmniej 2 województw,
– na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy
Poziom dofinansowania:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa:
70% kosztów kwalifikowanych
85% wydatki na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji pod warunkiem, że całkowita kwota pomocy na te usługi nie przekracza 200 000 EUR na przedsiębiorcę okresie trzyletnim.
– Działanie skierowane do regionów: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 mln PLN
Maksymalna kwota dofinansowania: 7 mln PLN
Grupa docelowa: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, które:
-zatrudniają co najmniej 5 pracowników w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy,
-mają przychody ze sprzedaży > 600 tys. PLN w co najmniej jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat,
– posiadają w swojej ofercie przynajmniej 1 produkt, wyrób lub usługę które mogą być przedmiotem sprzedaży zagranicznej,
– na dzień złożenia wniosku są członkiem ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego od co najmniej 6 miesięcy.
Projekt nie może przekraczać 30 miesięcy
Wydatki kwalifikowalne:
1) nabycie nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
2) nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż określone w pkt 1,
3) nabycie robót i materiałów budowlanych;
4) raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
5) raty spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 4,
6) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R , jeżeli spełniają łącznie następujące warunki1:
a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.
7) koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji.