Myślisz o dofinansowaniu dla swojego biznesu?

 

ZNAJDŹ NABÓR!

Działanie 1. 2 Projekty badawczo -rozwojowe RPO woj. mazowieckiego


Termin naboru: 29 maja – 31 sierpień 2017

Podstawowe informacje o konkursie:
W ramach Działania 1.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów które obejmują prace badawczo-rozwojowe, kończąc na tzw. pierwszej produkcji. Dofinansowanie można otrzymać również na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej, realizacja ochrony własności przemysłowej, prowadzenie analiz czystości patentowej
Projekt dotyczy prac badawczo -rozwojowych – tzn. Gotowość technologiczna (TLR) w wyniku realizacji musi być na poziomie co najmniej VI tzn. „dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych”
Poziom dofinansowania:
Mikro i Małe przedsiębiorstwa
-Prace przemysłowe 80%
-Prace rozwojowe 60%
Średnie przedsiębiorstwa
-Prace przemysłowe 75%
-Prace rozwojowe 50%
Duże przedsiębiorstwa
-Prace przemysłowe 65%
-Prace rozwojowe 40%
W poziomie dofinansowania mieści się premia w wysokości 15%
Można ją otrzymać za następujące formy upublicznienia wyników prac:

A) zostaną zaprezentowane na co najmniej 2 konferencjach naukowych i technicznych
B) zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych/technicznych/powszechnie dostępnych bazach danych, zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań
C) zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.
Projekt wpisuje się w Inteligentną Specjalizację dla województwa mazowieckiego
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych w ramach projektu : 5 mln PLN
Minimalna wartość dofinansowania: 250 tys. PLN

Wydatki kwalifikowalne:
KOSZTY BEZPOŚREDNIE
(P) Koszty przygotowawcze
Koszt przygotowania biznes planu
(W) Wynagrodzenia
W ramach tej kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników badawczych
(E) Podwykonastwo
W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę3
(Op) Pozostałe koszty bezpośrednie
W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty odpisów amortyzacyjnych aparatury lub za odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej, koszty wartości niematerialnych i prawnych(patenty, licencje itp.), inne koszty operacyjne – koszty materiałów, surowców, elementów budowy prototypu, koszty promocji.
KOSZTY POŚREDNIE
Do tej kategorii zaliczamy:
 Koszty wynajmu i utrzymania budynków
 Koszty administracyjne
 Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego projektem
 Koszty delegacji