Myślisz o dofinansowaniu dla swojego biznesu?

 

ZNAJDŹ NABÓR!

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020


Termin naboru:
I etap 28 kwietnia 2017 do 31 maja 2017.
II etap 1 czerwca 2017 do 30 czerwca 2017.

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, do których należy w szczególności zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych, poprzez wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.
Dla Kogo – Typ Beneficjenta:
Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
Na co – Wydatki kwalifikowane:
1) Koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, obejmujących min:
– analizę możliwości eksportowych firmy;
– wskazanie rynków docelowych, identyfikację potencjalnych kontrahentów;
– wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych i promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji gospodarczych);
– rekomendacje w zakresie przygotowania przedsiebiorstwa do działalności eksportowej
– opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny,
– rekomendacje w zakresie zakupu oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (tam gdzie dotyczy).
2) Koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności w zakresie:
– wyszukiwania, selekcji, i nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie do etapu negocjacji handlowych;
– pozyskiwania zew. finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, etc.);
– przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym);
– przygotowania do budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na rynek zagraniczny;
– uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji i praw niezbędnych sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym;
– przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej,
– wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych;
– tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek;
– uzyskania ochrony własności przemysłowej odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych
.
3) Koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.
– wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej;
– zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska;
– zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji;
– podróże służbowe trzech osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (a w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowej, wystawy lub misji;
– opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w targach, wystawie lub misji;
– wpis do katalogu targowego;
– opłata rejestracyjna oraz reklama w mediach targowych;
– zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach;
– koszty organizacji pokazów, prezentacji lub degustacji produktów podczas zagranicznych targów, wystaw lub misji gospodarczych, w tym zakupu usług w tym zakresie, wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia; zakupu usług cateringowych.
4) Koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane, w tym w szczególności:
– projektowanie systemów oraz narzędzi teleinformatycznych;
– zakup niezbędnego oprogramowania;
– doradztwo w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia zakupionego oprogramowania systemów oraz narzędzi teleinformatycznych.
Poziom dofinansowania:
Dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych
Maksymalna kwota dofinansowania udzielana jednemu Wnioskodawcy wynosi 550 tys. PLN
Koszt usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, nie może przekroczyć 30 tys. PLN.
Alokacja: 200 mln