Myślisz o dofinansowaniu dla swojego biznesu?

 

ZNAJDŹ NABÓR!

Działanie 1.1.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „Badania na rynek”


Termin naboru: 01 czerwca – 31 sierpnia 2017
Podstawowe informacje o konkursie:
W ramach Działania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).
Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu
Poziom dofinansowania:
Mikro i Małe przedsiębiorstwa
– Badania przemysłowe 70%
(maksymalna pomoc z uwzględnieniem premii: 80%)
– Prace rozwojowe 45%
(maksymalna pomoc z uwzględnieniem premii: 60%)
Średnie przedsiębiorstwa
– Badania przemysłowe 60%
(maksymalna pomoc z uwzględnieniem premii: 75%)
– Prace rozwojowe 35%
(maksymalna pomoc z uwzględnieniem premii: 50%)

+15%
możliwość zwiększenia poziomu wsparcia pod warunkiem spełnienia co najmniej jednego z dodatkowych wymagań:

A) Projekt obejmuje skuteczną współpracę pomiędzy 2 firmami
B) Projekt obejmuje skuteczną współpracę z jednostką naukową
C) Wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane

 Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych : 300 tys.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1,5 mln
Alokacja przeznaczona na konkurs: 150 mln
Projekt musi trwać najpóźniej do 31 października 2018r.

Wydatki kwalifikowalne:
KOSZTY BEZPOŚREDNIE
(W) Wynagrodzenia
W ramach tej kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników badawczych
(E) Podwykonastwo
W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę2. Do tej kategorii zalicza się wszystkie umowy o dzieło.
(Op) Pozostałe koszty bezpośrednie
W ramach tej kategorii kwalifikowalne sa koszty (odpisy amortyzacyjne lub odpłatne korzystanie) aparatury naukowo-badawczej i WNiP, koszty budynków i gruntów w okresie realizacji projektu (odpisy amortyzacyjne/dzierżawa) oraz pozostałe koszty operacyjne
(O) KOSZTY POŚREDNIE
Do tej kategorii zaliczamy:
Koszty wynajmu i utrzymania budynków
Koszty administracyjne
Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego projektem
Koszty delegacji

UWAGA! Koszty rozliczane są metoda ryczałtową I są traktowane jako wydatki poniesione