Myślisz o dofinansowaniu dla swojego biznesu?

 

ZNAJDŹ NABÓR!

3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.2.2 "Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Termin naboru:lipiec 2016 - wrzesień 2016
Dla kogo? (rodzaj Wnioskodawcy):MŚP
Na co (typy projektów):Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Wsparciem objęte będą wydatki (m.in. środki trwałe), niezbędne do wdrożenia danej technologii. Projekt będzie finansowany z kredytu bankowego (przy min. 25% udziale własnym), który zostanie częściowo spłacony ze środków publicznych w formie tzw. premii technologicznej.
Koszty kwalifikowane:Wydatki kwalifikowalne:
- Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu.
- Zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu
- Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części.
- Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej
- Wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.
- Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego
- Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej
Warunki wsparcia:Zgodność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu oraz przedmiotu projektu z wymogami dla poddziałania
- Nowość i potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu
- Wydatki przeznaczone na realizację projektu zostały określone zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych oraz są niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej i są powiązane funkcjonalnie
- Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju
- Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu
Budżet konkursu:500 mln PLN
Inne istotne informacje:Max. Wartość dofinansowania 6 mln PLN

Poziom dofinansowania, woj. mazowieckie:

Powiat warszawski zachodni
40% (mikro i małe), 30% (średnie)
Miasto Warszawa
35% (mikro i małe), 25% (średnie)
Miasto Warszawa (od 01.01.2018)
30% (mikro i małe), 20% (średnie)
Pozostałe regiony Mazowsza
55% (mikro i małe), 45% (średnie)

Pozostałe województwa od 35% do 70% ( według mapy pomocy regionalnej)