Myślisz o dofinansowaniu dla swojego biznesu?

 

ZNAJDŹ NABÓR!

2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalny Program Operacyjny woj. Świętokrzyskiego

Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚPRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
Terminnaboru:I kw. 2016
Dlakogo?W ramach Działania 2.5 wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia. Projekty realizowane przez MŚP powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym.
NacoW ramach działania przewiduje się następujące rodzaje projektów:
1.Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wczesnych etapie rozwoju (start-upy), w szczególności w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, które mogły zostać utworzone dzięki interwencji prowadzonej w ramach CT 8.
2.Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych.
3.Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.
4.Inwestycje realizowane przez MŚP mające na celu świadczenie e-usługi, przy czym projekt może obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia tej e-usługi wraz z ewentualnymi niezbędnymi specjalistycznymi szkoleniami i kursami skierowanymi do kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach.
Kosztykwalifikowane: - koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne
- koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku gruntów kosztami kwalifikowalnymi są koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe. Koszt związany z zakupem nieruchomości nie może przekroczyć 10% wartości kosztów kwalifikowalnych
- dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu
- koszty kursów i szkoleń specjalistycznych
Warunkiwsparcia:Koszty kwalifikowalne kursów i szkoleń specjalistycznych kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie, które stanowią uzupełnienie do finansowanego typu projektu nie mogą przekroczyć poziomu 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych projektu.
Budżetkonkursu:80 mln PLN
InneistotneMin. wartość wydatków kwalifikowalnych
50 tys. PLN
Max. wartość wydatków kwalifikowalnych
3 mln PLN (mikro przedsiębiorca)
5 mln PLN (mały przedsiębiorca)
9 mln PLN (średni przedsiębiorca)

Max. poziom dofinansowania
55% mikro i małe przedsiębiorstwa
45% średnie przedsiębiorstwa
85% w przypadku pomocy de minimis

Preferowane będą projekty:
- Zgodne z RIS (przemysł metalowo-odlewniczy, nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze, zasobooszczędne budownictwo, turystyka zdrowotna i prozdrowotna, ICT, branża targowo-kongresowa, zrównoważony rozwój energetyczny)
- Obejmujące eko-inwestycje i eko-marketing
- Prowadzone przez lokalne i regionalne start-upy i przedsiębiorstwa rozwijające się (w przypadku wsparcie będzie dotyczyło infrastruktury sektora przedsiębiorstw)
- Obejmujące inwestycje realizowane z korzyścią dla środowiska i wpływające na poprawę klimatu,
- Realizowane na terenach o najniższym współczynniku przedsiębiorczości