Myślisz o dofinansowaniu dla swojego biznesu?

 

ZNAJDŹ NABÓR!

1.4.1 Wsparcie MŚP – Dotacje bezpośrednie Regionalny Program Operacyjny woj. Podkarpackiego

1.4.1 Wsparcie MŚP – Dotacje bezpośrednieRegionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 
Terminnaboru:19.01.2016-31.03.2016
Dlakogo?MŚP
NacoWsparciem zostaną objęte projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.
Kosztykwalifikowane: -Środki trwałe i WNiP
-Roboty budowlane
-środki transportu z grupy KŚT nr 743/76.
Warunkiwsparcia:Firmy z sektora MŚP prowadzące działalność na rynku powyżej 12 miesięcy. W przypadku przedsiębiorstw ubiegających się o wsparcie na przedsięwzięcie z zakresu TIK, minimalny okres prowadzenia działalności wynosi 2 lata.
Budżetkonkursu:200 mln PLN
InneistotnePoziom dofinansowania:
Mikro i małe firmy: 70%
Średnie firmy: 60%

Min. wartość wydatków kwalifikowanych: 100 tys. PLN
Max. wartość wydatków kwalifikowanych: 4 mln PLN (10 mln PLN w przypadku nowych lub ulepszonych produktów/usług będących wynikiem przeprowadzonych własnych prac B+R)

Premiowane będą projekty:
- o wysokim stopniu inowacyjności
- wdrażające wyniki prac B+R
- realizowane przez Wnioskodawców należących do klastrów, stowarzyszeń branżowych, izb gosp.
- zgodne z RIS
- realizowane na obszarach o niskim poziomie przedsiębiorczości
- zakładające przyrost zatrudnienia
- realizowane na obszarach wiejskich w powiatach, w których stopa bezrobocia jest wyższa od stopy bezrobocia dla województwa
-zakładajace wkład własny wyższy od wymaganego